Kamervragen over de affaire Demmink

Vragen van de Leden Bontes en Van Klaveren (VNL) aan de minister van Veiligheid en Justitie, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister-president over de affaire Demmink.

1. Heeft het kabinet de aangifte van de zes gevangenisdirecteuren tegen minister Opstelten gezien?

2. Klopt het dat de minister van Veiligheid en Justitie sinds 14 juni 2013 beschikt over een document van een Turkse Officier van Justitie (gedateerd 22 april 2013) waarin wordt vermeld dat onderzoek in Turkije heeft uitgewezen dat Joris Demmink op 20 juli 1996 Turkije binnenreisde? Zo ja, kunt u dit document aan de Kamer doen toekomen, desnoods vertrouwelijk, inclusief een officiële vertaling (door een beëdigde tolk)?

3. Aan wie heeft u dit document (reeds) ter beschikking gesteld?

4. Kunt u commentaar geven op wat de heer De Koter getuigd heeft, namelijk dat in het Rolodex-onderzoek de heer Joris Demmink nader onderzocht moest worden en dat hij dus wel degelijk in beeld was, iets dat in antwoorden op Kamervragen altijd is ontkend?

5. Kunt u aangeven wat uw reactie is op de verklaring van oud-rechercheur Broersma, dat hij opdracht had gekregen onder andere de heer Demmink te volgen?

6. Hoe verhouden deze verklaringen onder ede zich met uw eerdere antwoorden dat de heer Demmink in het geheel niet voorkwam in het Rolodexonderzoek?

7. Kunt u aangeven op welke wijze vragen over de affaire Demmink beantwoord worden en hoeveel ambtenaren zich daar de afgelopen jaren mee bezig hebben gehouden?

8. Wat zijn de totale kosten die de afgelopen vijf jaar gemaakt zijn voor de heer Demmink in deze zaak, bijvoorbeeld advocaatkosten? Kunt u die kosten uitsplitsen naar zaak en naar tijdstip?

9. Bevinden de rapporten die over de heer Demmink geschreven zijn door de MIVD en AIVD, bij zijn sollicitaties als DG en SG – op Justitie en op Defensie – zich op een veilige plek? En voor wie waren en zijn deze rapporten toegankelijk?

10. Kunt u er zorg voor dragen dat zij niet verloren gaan, kwijtraken zoals gebeurde met het Srebrencia-rolletje?

11. Wie hebben de afgelopen vier jaar de in vraag acht bedoelde rapporten ingezien?

12. Zijn er ministers die deze rapporten ingezien hebben of deze rapporten hebben laten inzien en/of zich over de inhoud hebben laten informeren? Zo ja, welke, door wie en wanneer?

13. Kunt u deze rapporten op korte termijn voor de Kamer ter beschikking stellen, eventueel vertrouwelijk?

14. Heeft een minister, minister-president of een hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enig Kamerlid benaderd om een vertrouwelijk gesprek te voeren met ambtenaren over de zaak Demmink? Zo ja, wie deed/deden dat en met wie zijn die gesprekken gevoerd?

15. Heeft een minister, minister-president of hoge ambtenaar in de afgelopen vier jaar enige fractievoorzitter, partijvoorzitter of partijleider benaderd over de affaire-Demmink naar aanleiding van uitspraken en Kamervragen (onder wie: Omtzigt, Oskam, Krol, Van Nispen, Hartong of enig ander Kamerlid of Europarlementariër)? Zo ja, kunt u dan per gesprek een toelichting geven wat het doel ervan was?

16. Kunt u deze vragen, gezien de termijn voor de mogelijke aangifte en de wens van de indiener ze goed te kunnen wegen voor een besluit te nemen over deze zware maatregel, voor maandag 15 december 12.00 uur schriftelijk beantwoorden?